Menu

Wyprawka i stypendium

Informacja dla rodziców

Rządowy program pomocy uczniom

 "Wyprawka szkolna  na rok szkolny 2015/2016"

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

im. A. Mickiewicza w Zielonej Górze

Program skierowany jest do:

 1. Uczniów klas III Szkoły Podstawowej pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, które  w roku szkolnym 2015/2016 wynosić będzie dla wszystkich  574 zł.netto.
 2. Uczniów klasy III  SP pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
 3. Uczniów klas III, V i VI  SP słabowidzących, słabosłyszących, niesłyszących, z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej) – tej pomocy w formie „wyprawki” udziela się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wystawionego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Procedury uzyskania pomocy – „wyprawki”:

 1. Sierpień – pobieranie wniosków z sekretariatu szkoły, wypełnienie i zgromadzenie zaświadczeń                    o dochodach rodziny.
 2. Do wniosku o wyprawkę szkolną należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny (tak jak przy stypendium- z miesiąca sierpnia, netto); rodziny pobierające zasiłki rodzinne przedkładają zaświadczenie z U M z Wydziału świadczeń rodzinnych.
 3. W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczeń o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny należy dołączyć oświadczenia (podpisane przez osoby, których dotyczą w obecności dyrektora lub pedagoga szkoły).
 4. Wnioski o wyprawkę dotyczące uczniów niespełniających kryterium dochodowego MUSZĄ zawierać uzasadnienie.
 5. 04. Wrzesień – dostarczenie wypełnionych wniosków z zaświadczeniami do sekretariatu szkoły. Wnioski powinny spłynąć do szkoły w terminie nieprzekraczalnym do  5 września zgodnie z zarządzenie Prezydenta Miasta Zielona Góra.
 6. Dyrektor zwraca rodzicom uczniów koszt zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu w postaci faktury wystawionej imiennie na dziecko do wysokości pomocy przewidzianej w rozporządzeniu.
 7. Rodzice uczniów uczęszczających do szkół dla których Miasto Zielona Góra nie jest organem prowadzącym rachunki za podręczniki przynoszą do szkoły do której uczęszcza dziecko; szkoła weryfikuje ich poprawność i przekazuje je do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

Dowodem zakupu podręczników jest:

 • Faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego,
 • Rachunek, paragon opisany przy pedagogu,
 • Oświadczenie o zakupie podręczników. W tym przypadku należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach programu „wyprawki” – przy pedagogu.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 14
  Zielona Góra ul. Jaskółcza 66
 • (+68) 325 50 11
  500 795 964 - świetlica

Galeria zdjęć