Nasza Szkoła

Menu


Sobota 18.11.2017

Menu

liczba odwiedzin: 1048040

Dziennik elektroniczny

    

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ 

WOLOTARIAT

                

Ogłaszamy akcję

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”!

Szkolne Koło Wolontariatu prowadzi zbiórkę

na rzecz Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze.

Prosimy przynosić do świetlicy szkolnej dary w postaci: odżywek, soków, środków higieny osobistej dla dzieci, „pampersy” (rozmiar 5).

Każda pomoc jest mile widziana!

Serdecznie zapraszamy wszystkich darczyńców

do włączenia się do tej pięknej akcji!

Uwaga!

"OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORZEŁ MATEMATYCZNY"

DLA KLAS I-III  -  14 GRUDNIA 2017

 

         Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej nr 14 w Zielonej Górze do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Orzeł Matematyczny!

  • Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca wychowawcy wpisowe w wysokości 9,00 zł oraz przekazuje oświadczenie zgody na jego udział (podpisane przez rodzica/opiekuna) - najpóźniej  do dnia 22 listopada 2017!

 

Regulamin oraz informacje o nagrodach dostępne na stronie głównego organizatora konkursu - firmy DELTA pod adresem:

http://www.konkursy-delta.edu.pl/orzel-matematyczny/

 Zapraszamy do wspólnej zabawy i intelektualnego współzawodnictwa !!!                                       

Szkolny koordynator konkursu: Jagoda Kramarek

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej  nr 14 im. Adama Mickiewicza
w Zielonej Górze, ul. Jaskółcza 66  65-518 Zielona Góra
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
główny księgowy na pełen etat.

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1,00 etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Administracja

Data udostępnienia: 2017-11-15

Ogłoszono dnia: 2017-11-15

 Termin składania dokumentów: 2017-11-30 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2017

Id ogłoszenia: Główny księgowy

Zlecający: Dyrektor  Szkoły Podstawowej  nr 14 im. Adama Mickiewicza

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

a.     obywatelstwo polskie,

b.     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c.     nie był/ była prawomocnie skazany/a za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

d.     ukończył/a:

- ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub

- ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub

- uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub

- ekonomiczne studia podyplomowe i posiada 3-letnią praktykę w księgowości lub

- średnią, policealną albo pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i posiada 6-letnią praktykę w księgowości

b. Wymagania dodatkowe:

a.     znajomość zasad rachunkowości budżetowej;

b.     znajomość pakietu programów komputerowych firmy VULCAN, oraz znajomość pakietu Office (Excel, Word);

c.     znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych;

d.     znajomość przepisów  prawa zamówień publicznych;

e.     znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz  programu Płatnik;

f.      znajomość prawa podatkowego osób fizycznych i Vat,

g.     znajomość rozliczeń środków finansowych na zadania realizowane w ramach programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. prowadzenie ksiąg rachunkowych  jednostki,

2. przygotowywanie planów finansowych dochodów i wydatków placówki,

3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym,

5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

6. sporządzanie kalkulacji dochodów i wydatków,

7. rozliczanie podatku Vat,

8. sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych  i statystyki publicznej.

9. ponoszenie odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych Ustawą,  z 29  września 1994 r. o rachunkowości -tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zmianami

10. ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z Ustawą  z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 168)

11. pozyskiwanie  informacji i wyjaśnień od innych pracowników  w formie ustnej lub pisemnej , jak również dostępu do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,

12. wnioskowanie do kierownika jednostki o określenie trybu, wg którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

III. Wymagane dokumenty:

1.     CV

2.     List motywacyjny

3.     Kserokopie dokumentów (dyplomów, świadectw) potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia,   określonych w pkt. I 1. d).

4.     Kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata w tym potwierdzające praktykę w księgowości

5.     Kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata.

6.     Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

7.     Zapytanie o niekaralności

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

2017-11-30 15:00:00

b. Sposób:

w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym ( decyduje data stempla pocztowego ) z dopiskiem na kopercie "Nabór na głównego księgowegodo dnia 30.11.2017  do godz. 15.00

c. Miejsce:              

Szkoła Podstawowa nr 14  im Adama Mickiewicza, ul. Jaskółcza 66  65-518 Zielona Góra,  sekretariat szkoły

V. Informacje dodatkowe:

1. Kontakt z placówką: (068) 325 50 11

2. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej nr 14  im. Adama Mickiewicza po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej  Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze .

4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego, które odbędzie się najpóźniej do dnia  04.12.2017r.

5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej  Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze ,ul. Jaskółcza 66 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza  w Zielonej Górze

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)"

 

Galeria zdjęć

Rok szkolny:

Lista galerii

liczba galerii: 34
liczba odwiedzin: 1048041

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 14
    Zielona Góra ul. Jaskółcza 66
  • (+68) 325 50 11
    500 795 964 - świetlica

Galeria zdjęć