Menu

Menu

Monitoring

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych określane dalej jako „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej  Górze, reprezentowana przez Dyrektora, ul. Jaskółcza 66, 65-518 Zielona Góra, tel. (68) 325 50 11, e-mail: sp14@autograf.pl
 2. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i pracowników oraz ochrony mienia placówki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO oraz art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 3. Monitoring obejmuje korytarz na parterze, pierwszym i drugim piętrze oraz teren wokół szkoły
 4. Zapis monitoringu przechowywany jest przez okres 14 dni.
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu
  do danych.
 6.  Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na drzwiach wiatrołapu
  oraz na stronie internetowej www.sp14.edupage.org

 

 

REGULAMIN MONITORINGU

w Szkole Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza

w Zielonej Górze

 

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze, miejsca instalacji kamer systemu na terenie placówki, reguły instalacji i zapisu rejestracji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne
  w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.

 

 1. Administratorem monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze.

 

 1. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w szkole jest art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) oraz art.108a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 ( Dz.U. 2018 poz. 996, tekst jednolity).

 

 1. Infrastruktura szkoły, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to:
  1. wejścia i wyjścia do szkoły,
  2. bramka i brama wjazdowa na teren posesji szkoły,
  3. boisko szkolne,
  4. teren posesji wokół szkoły w obszarze ogrodznym, przy ul. Pawiej w Zielonej Górze,
  5. korytarze szkolne na parterze, na I i II piętrze,

 

 

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

 

 1. Monitoring wizyjny nie jest połączony z możliwością bieżącego przekazywania lub rejestracji dźwięku pozwalających na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów. Rejestracji i zapisowi na nośnikach fizycznych podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

 

 1. Obraz zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego przechowywany jest na dysku serwera.

 

 1. System monitoringu wizyjnego składa się z:
  1. czterech kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i dziewięciu na zewnątrz o rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób,
  2. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym, monitora pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń umieszczonego w gabinecie dyrektora szkoły.

 

 1. Kamery są rozmieszczone według dołaczonego "Planu rozmieszczenia kamer".

 

 1. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.

 

 

 

 1. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Na tablicy ogłoszeń umieszcza się informację zawierającą klauzulę informacyjną.

 

 1. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony uprawnionym organom w zakresie prowadzonych czynności prawnych, np. Policja, Sąd, Prokuratura na pisemny wniosek.

 

 1. Okres przechowywania danych wynosi do 14 dni w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w pomieszczeniu: gabinet dyrektora, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisaniu danych na urządzeniu rejestrującycm obraz.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

 

 1. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Zielonej Górze z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie ich standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w biurze szkoły w terminie do trzech dni licząc od dnia, w któym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

 

 1. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: plac zabaw na terenie posesji szkolnej oraz przybliżony czas zdarzenia.

 

 1. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.

 

 1. Osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały  następującymi danymi:
 1. numer porządkowy kopii,
 2. okres, którego dotyczy nagranie,
 3. źródło danych, np. kamera lewa przed wejściem do budynku szkoły,
 4. data wykonania kopii,
 5. dane osoby, która sporządziła kopię.

 

 1. Kopia przechowywana jest przez administratora systemu w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.

 

 1. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
 1. numer porządkowy kopii,
 2. okres, któego dotyczy nagranie,
 3. źródło danych, np.: kamera numer...,
 4. data wykonania kopii,
 5. dane osoby, która sporządziłą kopię,
 6. podpis osoby, która sporządziła kopię,
 7. informację o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.

 

 1. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i udostępniana jest uprawnionym instytucjom, np. Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 6 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.

 

 1. Wgląd do zapisów systemu monitoringu wizyjnego przysługuje osobom zarejestrowanym przez system monitoringu. Prawo osoby do wglądu może zostać ograniczone w uzasadnionych przypadkach takich jak ochrona danych osobowych innych osób zarejestrowanych przez system monitoringu.

 

 1. Wgląd do zapisów systemu monitoringu wizyjnego odbywa się na podstawie pisemnego wniosku zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Zielonej Górze.

 

 1. Wgląd do zapisów systemu monitoringu wizyjnego odbywa się wyłącznie w obecności osoby upoważnionej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Zielonej Górze.

 

 1. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 1. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej szkoły www.sp14.edupage.org w zakładce RODO w związku z art. 14 ust. 5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (4.5.2016 L 119/ 38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

 

 1. Dane zawarte na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej.

 

 1. W przypadku publikacji zapisu wizyjnego będzie on poddany zabiegom technicznym anonimizacji.

 

 1. Zapoznanie się przez pracowników z niniejszym dokumentem spełnia wymogi poinformowania ich o stosowaniu systemu monitoringu, o którym mowa w art. 22 §8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

 

 1. Pracownik ds. kadr zaznajamia z treścią regulaminu każdego pracownika przed dopuszczeniem go do pracy.

 

 1. Regulamin monitoringu został wdrożony zarządzeniem dyrektora po uprzednich konsultacjach
  z organami szkoły i ustaleniu środków technicznych i organizacyjnych z organem prowadzącym placówkę oraz z uwzględnieniem wyników diagnozy stanu bezpieczeństwa.

 

 

Klauzula informacyjna – dane osobowe w systemie monitoringu wizyjnego

 

 1. Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej Górze, reprezentowana przez Dyrektora, ul. Jaskółcza 66,
  65-518 Zielona Góra, tel. (68) 325 50 11, e-mail: sp14@autograf.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: tel. 880 100 323, adres e-mail:
  inspektor-jk@cuw.zielona-gora.pl
 3. Dane osobowe w systemie monitoringu zbierane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów
  i pracowników oraz ochrony mienia
  .
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”) oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2018, poz. 996).
 5. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie 14dni.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie, ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia, zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2018, poz. 996). Oznacza to, że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest konieczna w przypadku wejścia na teren budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Zielonej Górze.
 12. Dane osobowe  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, a o których mowa w art. 22 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili.  

 

…………………………………………………………..

                                                                                                      (data i czytelny podpis)

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 14
  65-518 Zielona Góra ul. Jaskółcza 66
 • (+68) 325 50 11
  500 795 964 - świetlica

Galeria zdjęć