Menu

Wyprawka i stypendium

Stypendia

Rządowy   program pomocy uczniom 

"Stypendia  szkolne"

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

im. A. Mickiewicza w Zielonej Górze

 

 

Zasady ubiegania się:

 1. Stypendia szkolne przyznawane są na wniosek    rodziców  -     wnioski można pobierać od 1  września w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.
   
 2. Wnioski o przyznanie stypendium składane są  u pedagoga do   15 września 2017 roku. Wraz z wnioskiem dostarczyć należy załączniki potwierdzające wszystkie dochody „netto” w rodzinie pobrane w  miesiącu  sierpniu) -  w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
   
 3. Do dochodów zaliczamy: wynagrodzenie za pracę, zasiłki chorobowe, zasiłki dla bezrobotnych, dodatek mieszkaniowy, renta, emerytura, wszelkie pieniężne świadczenia rodzinne, alimenty, praca na zlecenie, prowadzenie działalności gospodarczej. Osoby bezrobotne i nie pobierające zasiłku muszą dostarczyć dpowiednie zaświadczenie z Urzędu Pracy. Jeśli bezrobotny nie jest zarejestrowany należy napisać oświadczenie w obecności pedagoga szkolnego. Wnioskodawca powinien tylko wpisać łączną kwotę pobieranych świadczeń rodzinnych i  funduszu alimentacyjnego oraz zaznaczyć, że są wypłacane z UM. Jeśli wnioskodawca pobiera zaliczkę alimentacyjną nie należy tego wykazywać w rubryce alimenty i w rubryce świadczeń socjalnych z zaznaczeniem, że są to świadczenia alimentacyjne.  Potwierdzeniem pobierania np. renty może być tylko zaświadczenia, a nie odcinek renty.
   
 4. Stypendium przydzielane będzie na okres nie dłuższy niż od września 2017 do czerwca 2018 roku.
   
 5. Wnioskodawca musi spełniać :
 • kryterium dochodowe 514,00 zł. netto,               
 • a ponadto, gdy w rodzinie występuje trudna sytuacja opisana we wniosku np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności    w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii,
   
 1. Stypendium szkolne musi być rozliczone fakturami do końca roku szkolnego. Dokumenty   te powinny być wystawione imiennie na dziecko, któremu przyznano stypendium. Może być ono przeznaczone tylko na:
 • Zajęcia dodatkowe: nauka j. obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, itp.
 • Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym: tornistry, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, książki np. atlas historyczny lub encyklopedia, mikroskop, luneta, kimono,
 • Strój na zajęcia z wychowania fizycznego np. 2x koszulka, 2x obuwie sportowe, 1x dres,
 • Pokrycie kosztów abonamentu internetowego 
 • WYJAZDY UCZNIÓW NA „ZIELONE SZKOŁY”

 

 

Zakup odzieży codziennej lub obuwia nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 14
  Zielona Góra ul. Jaskółcza 66
 • (+68) 325 50 11
  500 795 964 - świetlica

Galeria zdjęć