Menu

Menu

Regulamin

SP14

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Szkoła Podstawowa nr 14

 im. Adama Mickiewicza

w Zielonej Górze

Rok szkolny 2022/23

 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

                           Jan Paweł II

 

 

Program jest zgodny z Podstawą prawną - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn.

WSTĘP

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących.

Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

 Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata dziecka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się , aby uczniowie

 w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską

 o drugiego człowieka.

Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród najmłodszych postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących.

 

Wolontariusz -to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 

Szkolne Koło  Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania

 w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną.

Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele, którzy  czuwają nad tym, aby jego  działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła.

WOLONTARIUSZ

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.                                     

2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy  uczeń, który na ochotnika

  i bezinteresownie niesie pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna, za wiedzą i pisemną zgodą         rodziców.                  

3. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki

 i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.                                                                                                                                                    

4. Członkowie Koła systematycznie uczestniczą w pracy i zebraniach  koła.

5. Członkowie Koła swoim postępowaniem starają  się promować ideę wolontariatu, być           przykładem dla innych.                                                                                                                             

 

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZA

1. Pochwała wychowawcy  klasy w obecności zespołu klasowego.

2. Przyznanie dyplomu uznaniowego.

3. Pochwała dyrektora na apelu szkolnym.

4. List gratulacyjny do rodziców.

5. Wpis na świadectwie ukończenia szkoły o działalności ucznia w szkolnej organizacji działającej na rzecz społeczeństwa opartej na zasadzie wolontariatu.

 

CELE PROGRAMU

 • Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i tolerancji.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej; tworzenie więzi ze środowiskiem. 
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Współdziałanie z organizacjami społecznym.
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach, rozwijanie zainteresowań.

 

OBSZARY DZIAŁANIA

 Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne:

Środowisko szkolne:

 • Organizowanie i uczestniczenie w uroczystościach szkolnych, kiermaszach                         i festynach.
 •  Praca na rzecz społeczności uczniowskiej.
 •  Udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach wolontariatu.

 

Środowisko pozaszkolne:

 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Akcje charytatywne wspierające fundacje, instytucje, osoby prywatne.

 

REALIZOWANE ZADANIA

 • Przybliżenie dzieciom  idei Wolontariatu.
 • Poznanie obszarów działania w danym roku szkolnym.
 • Poznanie zasad pracy i etyki działalności charytatywnej.
 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.
 • Wywieszanie plakatów zachęcających uczniów  do włączenia się w pracę Wolontariatu.
 • Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.
 • Lekcje religii poświęcone miłości bliźniego.
 • Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Okresowe zebrania członków Wolontariatu.
 • Systematyczne monitorowanie potrzeb  środowiska szkolnego i lokalnego.
 • Monitorowanie działalności wolontariuszy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.

3. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

4. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działalność Koła.

5. Szkolne Koło Wolontariatu posiada LOGO, którym asygnuje każdy wpis na stronie internetowej szkoły.

6. Szkolne Koło Wolontariatu posiada rolę skupiającą wszelką działalność o charakterze charytatywnym wszystkich nauczycieli, wychowawców szkolnych, podejmujących jakąkolwiek działalność wraz z uczniami na rzecz innych ludzi bez względu na przynależność do Kola.

7. Działalność Koła jest monitorowana w oparciu o realizację zaplanowanych zadań/działań na określony rok szkolny, wpisy na stronie internetowej szkoły.

8. Rozwiązania Koła może dokonać tylko dyrektor szkoły.

 

Lp

Nazwa akcji

Termin

Osoba odpowiedzialna

1

Zebranie rozpoczynające działalność SKW „Pomocna Dłoń”

Wrzesień

A. Firydus-Szwed

2

Przygotowanie deklaracji dla chętnych do pracy kole

Wrzesień

B. Momot

3

Film promujący SKW „Pomocna Dłoń”

Wrzesień -Październik

M. Szostak

I. Pieślak

4

Akcja „Psu na budę”

Wrzesień -Listopad

Wszyscy opiekunowie koła

5

Akcja „Pola Nadziei”

Wrzesień

A. Trojan

A. Firydus-Szwed

M. Chojnacka

B. Momot

6

Akcja”Zbieramy nakrętki plastikowe dla Anotosia”

Cały rok

I. Pieślak

7

Akcja „Każdy znaczek wspiera misje”

Cały rok

B. Momot

8

Sprzątanie opuszczonych grobów

Październik

A. Trojan

A. Firydus-Szwed

M. Chojnacka

B. Momot

9

Konkurs „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy”

Listopad -Grudzień

M. Chojnacka

10

Dzień Wolontariusza

Grudzień

M. Partyka

11

Dzień Anioła

Grudzień

I.Pieślak

12

Wystawa aniołów

Grudzień

B. Momot, M.Chojnacka

13

Kiermasz aniołów

Grudzień

A. Trojan

A. Firydus-Szwed

14

Kartki z życzeniami dla seniorów z Domu Opieki Społecznej z okazji Dnia Babci i Dziadka

Styczeń

M. Chojnacka

A. Trojan

A. Firydus- Szwed

B. Momot

15

Akcja „Góra grosza”

Luty

I. Pieslak

16

Konkurs „Palmy wielkanocne”

Marzec

A. Firydus-Szwed

A. Trojan

17

Kiermasz palm wielkanocnych

Marzec

M. Chojnacka

A. Trojan

A. Firydus- Szwed

18

Akcja „Nasiona dla Afryki”

Kwiecień

M. Korczyńska

19

Akcja „Dary pierwszokomunijne”

Kwiecień

M. Szostak

20

Dzień Życzliwości

Maj

M. Korczyńska

21

Zebranie podsumowujące całoroczną pracę. Podziękowania dla wolontariuszy.

Czerwiec

Wszyscy opiekunowie kola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 14
  65-518 Zielona Góra ul. Jaskółcza 66
 • (+68) 325 50 11
  500 795 964 - świetlica

Galeria zdjęć