Menu

Menu

Regulamin

SP14

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Szkoła Podstawowa nr 14

im. Adama Mickiewicza

w Zielonej Górze


 


 

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

Jan Paweł II


 


 


 

Program jest zgodny z Podstawą prawną - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn

WSTĘP

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących.

Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata dziecka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się , aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka.

Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród najmłodszych postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących.

 

Wolontariusz -to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 

Szkolne Koło  Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną.

Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele, którzy  czuwają nad tym, aby jego działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła.


WOLONTARIUSZ

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń, który na ochotnika

i bezinteresownie niesie pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna, za wiedzą i pisemną zgodą rodziców.

3. Członkowie koła mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki

i pozwoli wywiązywać sie z obowiązków domowych.

4. Członkowie koła systematycznie uczestniczą w pracy i zebraniach koła.

5. Członkowie koła swoim postępowaniem starają się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.


 

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZA

1. Pochwała wychowawcy klasy w obecności zespołu klasowego.

2. Przyznanie dyplomu uznaniowego.

3. Pochwała dyrektora na apelu szkolnym.

4. List gratulacyjny do rodziców.

5. Wpis na świadectwie ukończenia szkoły o działalności ucznia w szkolnej organizacji działającej na rzecz społeczeństwa opartej na zasadzie wolontariatu.

 CELE PROGRAMU

 

 • Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

 • Kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i tolerancji.

 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.

 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

 • Współdziałanie z organizacjami społecznym.

 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach, rozwijanie zainteresowań.

 

OBSZARY DZIAŁANIA

 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne:

Środowisko szkolne:

 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce. Zabawa z młodszymi dziećmi

w świetlicy.

 • Praca na rzecz biblioteki.

 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach wolontariatu.

 

Środowisko pozaszkolne:

 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 • Akcje charytatywne wspierające fundacje, instytucje, osoby prywatne.


REALIZOWANE ZADANIA


 

 • Przybliżenie dzieciom idei wolontariatu i zachęcanie do pracy na rzecz wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych.

 • Poznanie obszarów pomocy.

 • Poznanie zasad pracy i etyki działalności charytatywnej.

 • Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.

 • Wywieszanie plakatów zachęcających uczniów do włączenia się w pracę Wolontariatu.

 • Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.

 • Lekcje religii poświęcone miłości bliźniego.

 • Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 • Okresowe zebrania członków Wolontariatu.

 • Systematyczne monitorowanie potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.

 • Monitorowanie działalności wolontariuszy.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.

3. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

4. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działalność Koła.

5. Szkolne Koło Wolontariatu posiada LOGO, którym asygnuje każdy wpis na stronie internetowej szkoły.

6. Szkolne Koło Wolontariatu posiada rolę skupiającą wszelką działalność o charakterze charytatywnym wszystkich nauczycieli, wychowawców szkolnych, podejmujących jakąkolwiek działalność wraz z uczniami na rzecz innych ludzi bez względu na przynależność do Kola.

7. Działalność Koła jest monitorowana w oparciu o realizację zaplanowanych zadań/działań na określony rok szkolny, wpisy na stronie internetowej szkoły.

8. Rozwiązania Koła może dokonać tylko dyrektor szkoły.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 14
  Zielona Góra ul. Jaskółcza 66
 • (+68) 325 50 11
  500 795 964 - świetlica

Galeria zdjęć