Menu

Menu

Regulamin świetlicy Stołówka szkolna Prezentacja Karta zapisu do świetlicy

Świetlica

           REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

             

           ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

 1. Świetlica jest czynna w godz. 6.30 – 17.00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
 2. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie przez rodziców / opiekunów prawnych.
 3. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców / opiekunów prawnych poprzez wypełnienie Karty Przyjęcia Ucznia do Świetlicy Szkolnej i złożenie jej wychowawczyniom.
 4. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I – III, których rodzice/prawni opiekunowie udokumentują zatrudnienie.
 5. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez Dyrekcję Szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nie uczęszczające na lekcje religii.
 6. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku samodzielnego wyjścia dziecka do domu lub odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic czy opiekun prawny.
 7. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).
 8. Fundusze na działalność świetlicy pochodzą z dobrowolnych wpłat rodziców w kwocie ustalonej na zebraniu ogólnym we wrześniu.

W ŚWIETLICY OBOWIĄZUJE OBUWIE ZMIENNE !

 

           ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Świetlica realizuje swoje zadania wg Rocznego planu pracy dydaktyczno-opiekuńczo- wychowawczego układanego przez kierownika świetlicy i wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z Planem Wychowawczym Szkoły.
 2. Realizowane zajęcia odbywają się wg ramowego rozkładu dnia i haseł tygodnia.
 3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
 4. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na piśmie.
 5. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
 6. Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne w szkole, rodzice zobowiązani są powiadomić o tym wychowawcę świetlicy (także o zmianach np. godziny zajęć)
 7. W świetlicy obowiązuje zakaz gry na urządzeniach typu : PlayStationPortable -PSP, tablet ,iPad , iPhone, telefon komórkowy czy laptop.
 8. Świetlica nie odpowiada za zniszczenie lub zgubienie urządzeń elektronicznych takich jak : PlayStationPortable -PSP, tablet ,iPad , iPhone, telefon komórkowy czy laptop.

 

  OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW

         1. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo             

             wychowanków od chwili zgłoszenia ich do świetlicy przez rodziców /

             opiekunów prawnych do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych  oraz po   

             zakończeniu lekcji do czasu ich przekazania rodzicom/ opiekunom prawnym.

         2. Wychowawca prowadzi zajęcia wynikające z ramowego rozkładu dnia wg

              planu pracy.

         3. Wychowawca prowadzi dziennik zajęć.

         4. Jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt. Dba o estetykę świetlicy.

         5. Współpracuje z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i logopedą.

         6. Sprawuje opiekę nad dziećmi podczas  wydawania posiłków w stołówce.

      

          OBOWIĄZKI I PRAWA RODZICÓW

 1. Rodzice mogą wpływać na proces wychowawczo – opiekuńczy, któremu podlega ich dziecko. 
 2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane osobiście  przez rodziców / opiekunów prawnych z sali świetlicowej.
 3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
 4. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy oraz jego odbioru do godziny zakończenia zajęć.
 5. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko rodzice / opiekunowie prawni określają  w Karcie Przyjęcia.
 6. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu lub odebranie go przez osoby upoważnione. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka u wychowawcy świetlicy.
 7. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko.
 8.  Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolnej i przestrzegać ujętych tam zasad.
 9. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną   lub częściową  odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

           OBOWIĄZKI I PRAWA UCZNIA

 1. Uczeń ma prawo do opieki podczas pracy rodziców i w czasie potrzebnym na dojazd (dojście) z zakładu pracy do szkoły.
 2. Uczeń ma prawo do indywidualnych zajęć, jeśli nie przeszkadza nimi innym dzieciom, wychowawcy podczas pracy z grupą, a także jeśli nie zagrażają one bezpieczeństwu jego i innych dzieci.
 3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania regulaminu świetlicy ustalonego wspólnie z wychowawcami.
 4. Uczeń ma obowiązek zgłosić się do wychowawcy świetlicy natychmiast po przyjściu do szkoły lub po skończonych lekcjach.
 5. Uczeń ma obowiązek bezwzględnie każdorazowo zgłaszać wychowawcy potrzebę wyjścia z sali.
 6. Uczeń ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy szkolnej.
 7. Uczeń ma obowiązek szanować wyposażenie szkoły i własność innych dzieci, dbać o porządek i estetyczny wygląd sali.
 8. Uczniowie mają zakaz przynoszenia do świetlicy urządzeń typu: PlayStationPortable -PSP, ,iPad , iPhone, tablet, telefon komórkowy czy laptop.

      Nagrody i wyróżnienia :

      Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę za:  

      udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu,

      aktywny udział w życiu świetlicy, kulturę osobistą w postaci:

            - pochwały ustnej,

            - pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,

            - nagrody rzeczowej,

            -dyplomu

 

            Kary:

            Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu       

            dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

            - upomnienie ustne,

            - ostrzeżenie w obecności grupy,

            - poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim,

              pisemnie lub telefonicznie)

            - wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania,

            - skreślenie z listy wychowanków świetlicy 

            

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 14
  65-518 Zielona Góra ul. Jaskółcza 66
 • (+68) 325 50 11
  500 795 964 - świetlica

Galeria zdjęć