Menu • 1.    Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej


  2.    Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty: 

         a) język polski

         b) matematykę

         c) język obcy nowożytny.


  3.    Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.


  4.    Terminy egzaminu:

   
  Termin główny  
    1. Język polski - 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) godz. 9.00

    2. Matematyka - 22 kwietnia 2020 r. (środa) godz. 9.00

    3. Język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) godz. 9.00

   
  Termin dodatkowy  
    1. Język polski - 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) godz. 9.00

    2. Matematyka - 2 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00

    3. Język obcy nowożytny -  3 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00

     5.     Wyniki egzaminu ósmoklasisty:

    
   Udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty oraz przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty  19 czerwca 2020 r.
     Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 26 czerwca 2020 r.  6.    Czas trwania egzaminu:
   
  Przedmiot Arkusz standardowy Arkusz z dostosowaniem warunków
     Język polski 120 min. do 180 min.
     Matematyka 100 min. do 150 min.
     Język obcy nowożytny 90 min. do 135 min


  Uwaga!
  Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut). 

   
  30.09.2019 22:52 | więcej »


 • arkusz egzaminacyjny – oznacza  materiał przekazywany zdającemu podczas egzaminu ósmoklasisty,  zgodnie z Tabelą 1., przedstawiony schematycznie na Rysunkach 1a i 1b.
   
  karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych – oznacza on osiem środkowych stron wyrywanych z arkusza z matematyki, na których zdający zapisuje rozwiązania zadań otwartych zawartych w tym arkuszu egzaminacyjnym. Karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych jest zawarta wyłącznie w przypadku arkusza „standardowego” (OMAP-100) egzaminu przeprowadzanego w kwietniu; arkusze w dostosowanej formie oraz arkusze egzaminu przeprowadzanego w styczniu    i czerwcu nie zawierają takiej karty, zdający rozwiązują zadania otwarte w zeszycie zadań egzaminacyjnych 

  karta odpowiedzi – oznacza  kartę dołączoną na perforacji do ostatniej strony zeszytu zadań egzaminacyjnych, albo do karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych – na której zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych zawartych w danym arkuszu, a egzaminator zaznacza liczbę punktów przyznanych w każdym zadaniu otwartym.

  praca egzaminacyjna – oznacza  materiał przekazywany po przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty do okręgowej komisji egzaminacyjnej.
   


  Tabela 1  Rysunek 1a

  Arkusz egzaminacyjny do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i języka obcego nowożytnego - schemat

  Rysunek 2

  Arkusz egzaminacyjny do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w kwietniu -  schemat   
  30.09.2019 23:09 | więcej »


 • a) Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 

  b) Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę

  c) Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie  wykonuje się rysunków ołówkiem. 

  d) Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.  

  e) Niedozwolone jest wnoszenie do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w sali. 
   
  Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 

  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/ 

  Na tej samej stronie dostępne są również przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.


   
  30.09.2019 23:11 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 14
  Zielona Góra ul. Jaskółcza 66
 • (+68) 325 50 11
  500 795 964 - świetlica

Galeria zdjęć