Menu

 •  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

  Egzaminy próbne ósmoklasistów odbędą się w marcu 2021 r.

  Egzamin ósmoklasity będzie miał miejsce w dn. 25- 27 maja 2021 r.

   

  Zmiany na egzaminie ósmoklasisty

   w 2021 roku

  Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

  Język polski

  • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
  • Czas trwania: 120 minut.
  • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
   część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
   część 2: wypracowanie – 20 pkt.
  • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
  • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

  Matematyka

  • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
  • Czas trwania: 100 minut.
  • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
  • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

  Język obcy nowożytny

  • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
  • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
  • Czas trwania: 90 minut.
  • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
  • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

   

  Przykładowe zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych

  w przypadku egzaminu ósmoklasisty:

  1. z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,
  2. z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
  3. z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną;

  Zadania dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  Do 23 grudnia br. CKE ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

  Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r. z poszczególnych przedmiotów. W aneksach określone zostaną m.in. listy struktur gramatycznych na egzaminy z języków obcych, listy lektur na egzamin maturalny z języków mniejszości narodowych, mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

  Do 31 grudnia br. zaktualizuje informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

   

  Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.


   

  10.05.2021 11:09 | więcej »
 •  Zasady dotyczące bezpieczeństwa osobistego

   [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba, bez objawów     chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

   [*] Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu             z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

   [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

    [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy,          w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
   
  21.05.2020 13:25 | więcej »
 • 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
  2. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
  • język polski,
  •  matematykę,
  •  język obcy nowożytny.

   

  3. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

   

  1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
  1. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
  • język polski,
  •  matematykę,
  •  język obcy nowożytny.

   

  1. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

   

  Egzamin ósmoklasisty odbędzie się:

   

   

   

  w terminie głównym

   

  1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) godz. 9:00

   

  2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa)

    godz. 9:00

   

  3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) godz. 9:00

   

   

   

   

  Czas trwania  egzaminu ósmoklasisty

   

  arkusz standardowy

  arkusz z dostosowaniem warunków

  język polski

  120

  do 180

  matematyka

  100

  do 150

  język obcy nowożytny

  90

  do 135

   

  Uwaga!

  • Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

   

  24.09.2020 16:52 | więcej »


 • Arkusz egzaminacyjny – oznacza  materiał przekazywany zdającemu podczas egzaminu ósmoklasisty,  zgodnie z Tabelą 1., przedstawiony schematycznie na Rysunkach 1a i 1b.
   
  Tabela 1  Rysunek 1a

  Arkusz egzaminacyjny do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i języka obcego nowożytnego - schemat


  Rysunek 1b

  Arkusz egzaminacyjny do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w kwietniu -  schemat


  Uwaga!
  W pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki należy wyrwać ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, koniecznie zapisać rozwiązania zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych.


  Karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych – oznacza on osiem środkowych stron wyrywanych z arkusza z matematyki, na których zdający zapisuje rozwiązania zadań otwartych zawartych w tym arkuszu egzaminacyjnym. Karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych jest zawarta wyłącznie w przypadku arkusza „standardowego” (OMAP-100) egzaminu przeprowadzanego w kwietniu; arkusze w dostosowanej formie oraz arkusze egzaminu przeprowadzanego w styczniu i czerwcu nie zawierają takiej karty, zdający rozwiązują zadania otwarte w zeszycie zadań egzaminacyjnych 


  Karta odpowiedzi – oznacza  kartę dołączoną na perforacji do ostatniej strony zeszytu zadań egzaminacyjnych, albo do karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych – na której zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych zawartych w danym arkuszu, a egzaminator zaznacza liczbę punktów przyznanych w każdym zadaniu otwartym.
   


  Praca egzaminacyjna – oznacza  materiał przekazywany po przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty do okręgowej komisji egzaminacyjnej.
   
  21.05.2020 13:11 | więcej »


 • a) Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 

  b) Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę

  c) Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie  wykonuje się rysunków ołówkiem. 

  d) Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.  

  e) Niedozwolone jest wnoszenie do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w sali. 
   
  Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 

  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/ 

  Na tej samej stronie dostępne są również przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.


   
  21.05.2020 13:11 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 14
  Zielona Góra ul. Jaskółcza 66
 • (+68) 325 50 11
  500 795 964 - świetlica

Galeria zdjęć