Menu

Menu

 •  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

  Egzaminy próbne ósmoklasistów odbędą się ......

  Egzamin ósmoklasity będzie miał miejsce w dn. 24- 26 maja 2022 r.

   

   

  20.09.2021 09:59 | więcej »
 •  Zasady dotyczące bezpieczeństwa osobistego

   [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba, bez objawów     chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

   [*] Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu             z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

   [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

    [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy,          w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
   
  21.05.2020 13:25 | więcej »
 • 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
  2. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
  • język polski,
  •  matematykę,
  •  język obcy nowożytny.

   

  3. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

   

  1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
  1. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
  • język polski,
  •  matematykę,
  •  język obcy nowożytny.

   

  1. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

   

  Egzamin ósmoklasisty odbędzie się:

   

   

   

  w terminie głównym

   

  1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) godz. 9:00

   

  2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa)

    godz. 9:00

   

  3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) godz. 9:00

   

   

   

   

  Czas trwania  egzaminu ósmoklasisty

   

  arkusz standardowy

  arkusz z dostosowaniem warunków

  język polski

  120

  do 180

  matematyka

  100

  do 150

  język obcy nowożytny

  90

  do 135

   

  Uwaga!

  • Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

   Udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty oraz przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/informacji          o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

   1 lipca 2022 r.

   Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

   8 lipca 2022r.

   

  20.09.2021 10:02 | więcej »


 • Arkusz egzaminacyjny – oznacza  materiał przekazywany zdającemu podczas egzaminu ósmoklasisty,  zgodnie z Tabelą 1., przedstawiony schematycznie na Rysunkach 1a i 1b.
   
  Tabela 1  Rysunek 1a

  Arkusz egzaminacyjny do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i języka obcego nowożytnego - schemat


  Rysunek 1b

  Arkusz egzaminacyjny do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w kwietniu -  schemat


  Uwaga!
  W pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki należy wyrwać ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, koniecznie zapisać rozwiązania zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych.


  Karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych – oznacza on osiem środkowych stron wyrywanych z arkusza z matematyki, na których zdający zapisuje rozwiązania zadań otwartych zawartych w tym arkuszu egzaminacyjnym. Karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych jest zawarta wyłącznie w przypadku arkusza „standardowego” (OMAP-100) egzaminu przeprowadzanego w kwietniu; arkusze w dostosowanej formie oraz arkusze egzaminu przeprowadzanego w styczniu i czerwcu nie zawierają takiej karty, zdający rozwiązują zadania otwarte w zeszycie zadań egzaminacyjnych 


  Karta odpowiedzi – oznacza  kartę dołączoną na perforacji do ostatniej strony zeszytu zadań egzaminacyjnych, albo do karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych – na której zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych zawartych w danym arkuszu, a egzaminator zaznacza liczbę punktów przyznanych w każdym zadaniu otwartym.
   


  Praca egzaminacyjna – oznacza  materiał przekazywany po przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty do okręgowej komisji egzaminacyjnej.
   
  20.09.2021 10:06 | więcej »


 • a) Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 

  b) Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę

  c) Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie  wykonuje się rysunków ołówkiem. 

  d) Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.  

  e) Niedozwolone jest wnoszenie do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w sali. 
   
  Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 

  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/ 

  Na tej samej stronie dostępne są również przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.


   
  21.05.2020 13:11 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 14
  Zielona Góra ul. Jaskółcza 66
 • (+68) 325 50 11
  500 795 964 - świetlica

Galeria zdjęć